21 προσλήψεις στο Δήμο Παλλήνης

0

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης, ύστερα από την υπ’ αριθ. 75/2019 απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/175/16766/27-09-2019 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ33/2006, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου, είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των πολιτιστικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου & Αριστείδου, Τηλ. επικοινωνίας: 210-6619937, ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την Δευτέρα 21-10-2019 και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες με αποκλειστική προθεσμία έως και την Τετάρτη 30-10-2019.

Share.

Comments are closed.