4 προσλήψεις στο Δήμο Σαλαμίνας

0

Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του Δ.Λ.Τ.Σ. και συγκεκριμένα για την εξής, κατά αριθμό ατόμων:

4 ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, Λεωφ. Φανερωμένης 19, 3ος όροφος, τηλ:2104640429, εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών και έως 18/11/2019 η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στους χώρους ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ.Σ. και του Δήμου Σαλαμίνας.

Share.

Comments are closed.