Προσλήψεις στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

0

Στο πλαίσιο της παρακάτω Πρόσκλησης προκηρύσσονται οκτώ (8) θέσεις επιστημονικών συνεργατών, που θα απασχοληθούν στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών.

Το αντικείμενο των συμβάσεων των επιστημονικών συνεργατών, που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, σχετίζεται με τους ελέγχους μελετών και τις μετρήσεις διατάξεων και εγκαταστάσεων εκπομπής μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου των θέσεων, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτές, θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και στους επιλεχθέντες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 26.11.2019.

Share.

Comments are closed.