42 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά

0

Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα δύο (42) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων, ως εξής:

 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
 • ∆Ε ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
 • ∆Ε ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ 4
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 4
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ 4
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 6
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΤΖΑΜΑ∆ΩΝ 1
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 4
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗ∆ΩΝ 4
 • ∆Ε ΚΤΙΣΤΩΝ 2

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, από 15-11-2019 έως και 25-11-2019.

Share.

Comments are closed.