6 προσλήψεις στο Δήμο Ιεράπετρας

0

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» με τίτλο  «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.A. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» “Περίοδος 2019-2020”, στο ΝΠΔΔ «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» με τίτλο «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.A. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», που εδρεύει στην Ιεράπετρα του Δήμου Ιεράπετρας του Νομού Λασιθίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ Νηπιαγωγός

2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

2 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

1 ΔΕ Μαγείρων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Δημοκρατίας 31, Ιεράπετρα, Τ.Κ. 72200, 2ος Όροφος, υπόψη Προϊσταμένης Τμήματος Υπηρεσιών Υποστήριξης κας Πλουσάκη Αρετής (τηλ. Επικοινωνίας 2842340389).

Share.

Comments are closed.