Θέση εργασίας στη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αστυπάλαιας

0

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αστυπάλαιας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου Διευθυντή στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρησης Αστυπάλαιας, που εδρεύει στην Αστυπάλαια Ν. Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ Διευθυντής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, η οποία βρίσκεται στο Παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αστυπάλαιας, Τ.Κ. 85900, Χώρα Αστυπάλαιας Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Μανωλάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2243059806).

Share.

Comments are closed.