ΥΠΕΣ: Ξεκινά η διαδικασία για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων

0

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σήμερα στην Διαύγεια, γίνεται γνωστό το νέο πλαίσιο προσλήψεων που περιλαμβάνει ο νόμος για το επιτελικό κράτος που ψηφίστηκε πριν λίγο διάστημα από την Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως ορίζει η εγκύκλιος καθορίζεται το πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η εγκύκλιος για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εφαρμογή της πολιτικής προσλήψεων στο Δημόσιο, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στη λήψη των απαραίτητων νομοθετικών πρωτοβουλιών, με τη θέσπιση συστήματος πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού για τους φορείς του Δηµοσίου Στόχος των ως άνω ρυθμίσεων σύμφωνα με το ΥΠΕΣ είναι ο καλύτερος προγραμματισμός, η αναβάθμιση και απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα, πλήρως εναρμονισμένου με το δημοσιονομικό πρόγραμμα, αλλά και τη λειτουργική διασύνδεση με τις πρόσφατες διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, όπως το σύστημα κινητικότητας, η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσης και η λειτουργία του ψηφιακού οργανογράμματος της δημόσιας διοίκησης.

Συγκεκριμένα, για την κάλυψη τόσο των πάγιων και διαρκών όσο και των εποχικών αναγκών, και προκειμένου να καταστεί, πλέον, εφικτή η κατά το δυνατόν πιο ορθολογική κάλυψη των αναγκών κάθε φορέα, θα πρέπει, πριν από την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού, να αξιολογείται αν ο φορέας έχει καταφέρει να μεγιστοποιήσει τα οφέλη του από το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό του.

Ειδικότερα, τα κριτήρια για τη σωστή κατανομή του προσωπικού, και κατά συνέπεια την αξιοκρατία, περιλαμβάνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των υπαλλήλων, τα γενικά και ειδικά περιγράμματα θέσης, την οργάνωση της εργασίας, την ηλικιακή ισορροπία, την ψηφιακή εξέλιξη και τα νέα εργαλεία τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό και σε τρεις βασικούς πυλώνες:

-. Ικανότητες σε άμεση συσχέτιση με τα Γενικά Περιγράμματα Θέσης,

– Αύξηση Παραγωγικότητας ως απόρροια της οργάνωσης της καθημερινής εργασίας, της χρήσης νέων τεχνολογιών κλπ και

– Αριθμός απαιτούμενων υπαλλήλων, αναπτύσσεται, σταδιακά, το όραμα που (πρέπει να) έχει η Υπηρεσία αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό που θα αναλάβει να υλοποιήσει το στρατηγικό της πλάνο και να εκπληρώσει την αποστολή της.

Σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό των προσλήψεων, στο πλαίσιο των ανωτέρω και ιδίως της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της συντονισμένης προσπάθειας για την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων διοίκησης, το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) όπως αναφέρει στην εγκύκλιο του ανέπτυξε ηλεκτρονική εφαρμογή για τον Ετήσιο Προγραμματισμό των Προσλήψεων με στόχο, μεταξύ άλλων, την επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του Δηµοσίου.

Από 1.1.2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα

Από 1.1.2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν. 4440/2016, απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου αυτού.

Κατ` εξαίρεση, σε περίπτωση που είναι αντικειμενικά αδύνατο να πληρωθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις, είναι δυνατή η έγκριση του αιτήματος από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α` 280), μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Όπως ορίζει η εγκύκλιος, φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου. Διαδικασίες πρόσληψης τακτικού και εποχικού προσωπικού, οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση έγκρισης της επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η υπαγωγή φορέων του προηγουμένου εδαφίου στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, στους φορείς του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνεται η Βουλή των Ελλήνων.

Μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία θα καταρτίζουν, με βάση τον πολυετή προγραμματισμό, καταστάσεις με το τακτικό και εποχικό προσωπικό που αιτούνται να εγκριθεί προς πρόσληψη για το επόμενο έτος, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

Ως εποχικό προσωπικό δεν νοείται το έκτακτο προσωπικό εν γένει αλλά το προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών και επαναλαμβανόμενων αναγκών, κατά την ίδια περιορισμένη χρονική περίοδο μέσα στο έτος (π.χ. πυροσβέστες για κάλυψη αναγκών κατά τη θερινή περίοδο, προσωπικό χιονοδρομικών κέντρων κατά τους χειμερινούς μήνες κοκ). Για την πρόσληψη του προαναφερόμενου προσωπικού, δεν απαιτείτο έγκριση από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/06, όπως ισχύει αλλά διενεργείτο κατόπιν έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Στις διατάξεις όμως του ν. 4590/2019 και του ν. 4622/2019 προβλέπεται ότι η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού εντάσσεται στον προγραμματισμό προσλήψεων και ως εκ τούτου απαιτείται πλέον η έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και συνεπώς δεν εκδίδεται πλέον η προαναφερόμενη Κοινή Υπουργική απόφαση.

Στις καταστάσεις συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό για τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών συντάσσουν και υποβάλλουν για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών, διακριτό ετήσιο αίτημα.

Τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από συνοπτική έκθεση που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Τεκμηρίωση αναγκαιότητας, για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού,

β. τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα (εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό),

γ. τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης,

δ. το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος.

Η προαναφερόμενη έκθεση δεν χρήζει ξεχωριστής υποβολής, καθώς η καταχώριση στοιχείων υποκαθίσταται από την ειδική εφαρμογή, η χρήση της οποία περιγράφεται παρακάτω.

Οι υπηρεσίες του ΥΠΕΣ διαμορφώνουν τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Ο ετήσιος αυτός προγραμματισμός κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομικών.

Είναι αυτονόητο ότι ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν εναρμονισμένος με τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού.

Κατ’ εξαίρεση, προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που δεν έχουν ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό, εγκρίνονται από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, εφόσον έχουν όλως επείγοντα χαρακτήρα, υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις και συνοδεύονται από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Ο εγκεκριμένος ετήσιος προγραμματισμός θα αποστέλλεται αμελλητί στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να διαμορφώσει τον προγραμματισμό του για τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

Επισημαίνεται ότι για την πρώτη εφαρμογή του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων και με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, προβλέπεται ότι: «Το ετήσιο σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020, καθώς και τα αιτήματα που υποβάλλονται για τα έτη 2020 και 2021, εγκρίνονται εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019.».

Για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος και τη διευκόλυνση της διαδικασίας έχει δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και η χρήση της αφορά τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων τους, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τους εποπτευόμενους αυτών φορείς, και τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως και τις 26-11-2019 οπότε και θα είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή. Λεπτομέρειες για τα στάδια υποβολής μέσω της εφαρμογής παρατίθενται στη συνέχεια. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή πλέον η υποβολή αιτημάτων στην ειδική αυτή εφαρμογή.

Share.

Comments are closed.