7 προσλήψεις στο Συνδέσµο ∆ήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού

0

Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου ∆ήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού ανακοινωνει την πρόσληψη επτά (07) ατόµων εποχικού προσωπικού, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2019 και συγκεκριµένα για την αντιµετώπιση κινδύνων από έκτακτα καιρικά φαινόµενα (εφόσον προκύψουν), λόγω εκτεταµένων χιονοπτώσεων, παγετού, πληµµυρών, πτώσεων δένδρων, καθαρισµό κεντρικών οδών, προστασία υλοτοµίας και παράνοµης λατόµευσης (βάσει του Νόµου 4325/2015, άρθρο 41, παρ.2) και οκτάωρη απασχόληση ως η 15/2019 Απόφαση ∆.Σ η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Οι παραπάνω θέσεις θα κατανεµηθούν ως εξής: Πέντε (05) ατόµων µε ειδικότητα εργατών (ΥΕ16) και ∆ύο (02) ατόµων µε ειδικότητα ∆Ε οδηγών.

Οι ενδιαφερόµενοι ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα, 2ος όροφος, γραφείο ΣΠΑΠ) από 03/12/2019 έως και 06/12/2019 , και ώρες από 10:00-13:00.

Share.

Comments are closed.