4 προσλήψεις στο Δήμο Αµπελοκήπων – Μενεµένης

0

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (04) ατόµων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Τµήµατος ∆ιαχείρισηςΚίνησης-Συντήρησης Οχηµάτων &Μηχανηµάτων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδοµίας – Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

4 ∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης, Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12 – Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κ. Μπούρα Σωτηρίου, Αλεξίου Χαρίλαου (τηλ. επικοινωνίας: 2313 313684 – 5 – 6 – 7).

Share.

Comments are closed.