6 θέσεις στο Δήμο Πειραιά

0

Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινωνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε έξι (6) άτοµα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου MIVA, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος AMIF.

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 36 µήνες, και συγκεκριµένα από 01-12-2018 ως 01-12-2021.

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. – 15:00 µ.µ., από 04-12-2019 έως και 13-12-2019.

Share.

Comments are closed.