65 θέσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης

0

Tα Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 65 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, 6o χιλ. Κατερίνης Αρωνά Ν. Κεραμίδι, Τ.Κ. 60100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ψυχιατρικού Τομέα υπόψη κας Καρέλη Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 2351352785, 2351352889).

Share.

Comments are closed.