5 προσλήψεις στο Δήμο Πύλου Νέστορος

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Πύλου Νέστορος, για το σχολικό έτος 2019 – 2020, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού Πέντε (05) ατόμων, για τις εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων:

3 Π.Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1 Π.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1 Π.Ε ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση του φορέα, και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας, Μισθοδοσίας και Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων στην Πύλο στο Δημαρχείο Πύλου Νέστορος (Πλ. Νέστορος) (Τηλέφωνο 2723360210 και φαξ 2723023522) και ώρες 8:00 π.μ- 14:00 μ.μ, μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων.

Share.

Comments are closed.