11 ππροσλήψεις στο Δήμο Κηφισιάς

0

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Κηφισιάς, που εδρεύει στην Κηφισιά, Νοµού Αττικής και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

1 ΠΕ Χωροτακτών Μηχανικών

1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1 ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού

1 ΠΕ Κτηνιάτρων

1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ∆οµικών Έργων

1 ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού

1 ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων

2 ∆Ε Οδηγών Σχολικών Λεωφορείων

1 ∆Ε Τεχνιτών µε ειδικότητα τοποθέτησης πλακών και µαρµάρων

1 ∆Ε Τεχνιτών µε ειδικότητα Καλουπατζή/Μπετατζή

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Κηφισιάς, Εµµ. Μπενάκη 3, Τ.Κ 14561, Κηφισιά Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού, υπόψη κ.κ Ποµόνη Ιωάννη και Ζούµπου Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας: 2132007186, 2132007153, 2132007155 και 2132007189).

Share.

Comments are closed.