Θέση Διοικητικού στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

0

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιoνίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στις Αλυκές Ποταμού Κέρκυρας, και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων, Αλυκές Ποταμού ΤΚ 49100 Κέρκυρα, υπόψιν κ. Σπύρου Γουναρόπουλου (τηλ. επικοινωνίας:2661361545 κ. Γουναρόπουλος και 2661361542 κ. Μακρή) .

Share.

Comments are closed.