Προσλήψεις στο Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων

0

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» “Περίοδος 2019-2020”, στο Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», που εδρεύει στο Κιάτο του Δήμου Σικυωνίων Ν. Κορινθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

1 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1 ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ

1 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤAΣΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ» Κλεισθένους 57,Τ.Κ.20200 Κιάτο, Κορινθίας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών − Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υποστήριξης υπόψη κας Πάγκα Αγγελικής (τηλ. επικοινωνίας: 27420 21921).

Share.

Comments are closed.