Δημόσιο

Δημόσιο
3 προσλήψεις στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,…

Δημόσιο
Έως τις 19/8 οι αιτήσεις για 111 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Αττικής

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού εκατόν έντεκα (111) ατόµων ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ, 7ωρης ηµερήσιας…

Δημόσιο
12 προσλήψεις στην Περιφέρεια Πρέβεζας

Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 60 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές…

Δημόσιο
44 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Δυτικής Μακεδονίας

Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι ενδιαφέρεται να προσλάβει 44 άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργάτες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) προκειμένου να…

Δημόσιο
Θέση Βρεφονηπιοκόµου στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Ο Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριµνας ∆ήµου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο(2) ατόµων» του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός…

Δημόσιο
17 θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ

Εφτά (7) Ερευνητές στα πλαίσια του Υποέργου «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας»…

Δημόσιο
Θέσεις καλλιτεχνικού προσωπικού στη Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Διαγωνισμούς για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ως εξής: 1. 3η Κατηγορία Μία (1) θέση Κορυφαίου…

Δημόσιο
7 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

«Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και εξειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης «Ανασκαφική έρευνα της αρχαίας…

Δημόσιο
Πότε θα αναρτηθεί ο προσωρινός πίνακας για τις 3.737 θέσεις εργασίας του ΟΑΕΔ

Την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016 θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, (στην ενότητα "Προγράμματα Απασχόλησης-Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα"), ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων στο Πρόγραμμα…

Δημόσιο
234 θέσεις εποχικών στα ΕΛΤΑ

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, σαράντα δύο (42) ατόµων ∆Ε…

Δημόσιο
4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χίου

Το ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4)…