Παράταση συμβάσεων για τους εποχικούς υπαλλήλους στους δήμους

0

Ανακοινώθηκαν σχεδόν ένα χρόνο μετά απο την προκήρυξη του διαγωνισμού τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2018 (ΠΕ, ΤΕ). Μάλιστα μεσα στην εβδομάδα αναμένονται και οι οριστικοί πίνακες για τους υπαλλήλους ΔΕ και ΥΕ. Ωστόσο επειδη λόγω εθνικών εκλογών η Κυβέρνηση δεν θα προλάβει να τους διορίσει, ανακοινώθηκε η παράταση συμβάσεων για τους ηδη εργαζόμενους στους δήμους που ειχαν προσληφθεί με βάση τους προσωρινούς πίνακες. Αναλυτικά όπως αναφέρει η τροπολογία, με το άρθρο 77 του ν. 4582/2018 (Α’ 208), προβλέφθηκε η παράταση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 3Κ/2018 (τ. ΑΣΕΠ 4/2018), από τη λήξη τους και μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων της ίδιας προκήρυξης από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

Με την πρόβλεψη αυτή επιδιώχθηκε η πρόληψη του σοβαρού υπηρεσιακού κενού, που θα προέκυπτε στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ βαθμού, σε περίπτωση παρέλευσης της αρχικής χρονικής διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που συνήψαν, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 18 του ν. 2190/1994, οι εν λόγω ΟΤΑ με τους καταταγέντες στους προσωρινούς πίνακες της εν λόγω προκήρυξης, χωρίς να έχουν ακόμα δημοσιευθεί οι οριστικοί πίνακες διοριστέων. Παρά ταύτα, μεταξύ της δημοσίευσης των οριστικών πινάκων διοριστέων και της πραγματικής ανάληψης καθηκόντων στις οικείες θέσεις, μεσολαβεί πάντοτε το, αναγκαίο για τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών (όπως ιδίως, η υποβολή των σχετικών δικαιολογιών εντός της προθεσμίας που θα τάξει ο οικείος φορέας, η δημοσίευση της πράξη διορισμού, η κοινοποίηση του διορισμού και η προθεσμία 30 ημερών από αυτήν για την ορκωμοσία και την ανάληψη καθηκόντων) χρονικό διάστημα, που κυμαίνεται συνήθως από είκοσι πέντε (25) μέχρι σαράντα πέντε (45) ημέρες και το οποίο, για εξαιρετικούς λόγους, μπορεί να παραταθεί για μία φορά, έως δύο (2) μήνες (άρθρα 21 έως 24 του ν. 3584/2007).

Προκειμένου, λοιπόν, να αποφευχθεί η κένωση των, απολύτως κρίσιμων για την εξυπηρέτηση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, προκηρυχθεισών θέσεων, κατά το ως άνω διάστημα, με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 77 του ν. 4582/2018 και προβλέπεται ότι η διάρκεια των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 3Κ/2018 παρατείνεται μέχρι την ανάληψη καθηκόντων των διοριστέων στις αντίστοιχες θέσεις και όχι αργότερα από 30 Οκτωβρίου 2019, διάστημα που μπορεί βάσιμα να εκτιμηθεί ως εύλογο για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, ενόψει της σπουδαιότητας των κοινωνικών αναγκών που θα καλυφθούν με τις θέσεις αυτές.

Share.

Comments are closed.