10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σοφάδων

0

Ο Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως προς κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σοφάδων Κιεριου 49, Σοφάδες 43300 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή και με το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στη δ/νση info@sofades.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της
ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του
Δήμου , ήτοι: από 17-02-2021 έως και 19-02-2021.

Share.

Comments are closed.