10 θέσεις για εποπτεία διαστημικών αντικειμένων

0

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΛ.ΚΕ.Δ.).

Συγκεκριμένα, το ΦΕΚ αναφέρει:

«…αποφασίζουμε την προκήρυξη της πλήρωσης θέσεων προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) ετών, για την κάλυψη δέκα (10) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων εγνωσμένης αξίας

για την εκπλήρωση των σκοπών του ΕΛ.ΚΕ.Δ. και για την κάλυψη των ιδιαιτέρων αναγκών του Δημοσίου κατά τον έλεγχο των διαστημικών δραστηριοτήτων και την εποπτεία των διαστημικών αντικειμένων,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 60 του ν. 4623/2019, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 3429/2005.

Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΚΕ.Δ.

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, τα Βιογραφικά Σημειώματα και οι Επιστολές Ενδιαφέροντος και Κινήτρου των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sec@hsc.gov.gr εντός προθεσμίας 30 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στο Τεύχος Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Οι  ενδιαφερόμενοι  που  κατέχουν  τα  απαιτούμενα  προσόντα  πρόσληψης,  κατά  την  υποβολή  υποψηφιότητ  άς  τους, καλούνται να συμπληρώσουν την «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ» που προσαρτάται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας sec@hsc.gov.grΤο  πρότυπο  της  αίτησης  είναι  διαθέσιμο  στην  ιστοσελίδα  του  ΕΛ.ΚΕ.Δ.  Οι  υποψήφιοι  θα  ενημερώνονται  στη  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή τους, ο οποίος θα χρησιμοποιείται ως αναφορά.Με την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, οι ενδιαφερόμενοι συνυποβάλλουν υποχρεωτικά και τα κάτωθι: (α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, σε μορφή pdf.(β) Επιστολή ενδιαφέροντος και κινήτρου για την προς πλήρωση θέση (σε μορφή pdf, με ανώτατο όριο 500 λέξεων) η οποία θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων. Συμπλήρωση ή αντικατάσταση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ επιτρέπεται έως την ημερομηνία λήξης της προ-θεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η δε ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Υποψήφιοι  που  επιθυμούν  να  υποβάλουν  αίτηση  για  περισσότερες  από  μία  θέσεις,  καλούνται  να  υποβάλουν  ΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  και  Επιστολή  ενδιαφέροντος  και  κινήτρου  για  καθεμία  από  τις  θέσεις  για  τις  οποίες  ενδιαφέρονται. Κατά την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα συνυποβάλουν τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και την εργασιακή εμπειρία που δηλώνονται στην ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ και το βιογραφικό σημείωμά τους.

Β. Μετά την πρώτη αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι που θα έχουν προκριθεί για συνέ-ντευξη,  θα  κληθούν  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Αξιολόγησης  και  Επιλογής  να  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  τα  απαι-τούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και την εργασιακή εμπειρία που επικαλούνται στην ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ και το βιογραφικό σημείωμά τους. Τα δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά που γίνονται δεκτά για την απόδειξη των προσόντων, των ιδιοτήτων και της εργασιακής εμπειρίας που κατέχουν οι υποψήφιοι, αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’.

Share.

Comments are closed.