10 θέσεις συμβασιούχων στο Δ. Χαϊδαρίου

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Χαϊδαρίου.

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στο Φορέα Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Υ1α/Γ.Π.οικ.76785 (ΦΕΚ 3758/τ. Β΄/25- 10- 2017) Υπουργική Απόφαση.

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου grprosopikouhaidari@gmail.com από 16-11-2021 μέχρι και
19-11-2021.

• Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής καθώς και οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου.

• Η αίτηση συμμετοχής και οι υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες με φυσική υπογραφή.

Πληροφορίες στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (κ. Ηλ. Λαγουδάκος & Ιωαν. Σερδάρης τηλ. 213 2047 305)

Share.

Comments are closed.