119 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

0

Ο ∆ήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα εννέα (119) ατόµων για την καθαριότητα σχολικών µονάδων. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την συνηµµένη αίτηση µε αριθµό 33355/2925/13-08-2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: aoristou@piraeus.gov.gr Η αίτηση συµµετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή.

Share.

Comments are closed.