12 προσλήψεις στη Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

0

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

4 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

4 ΔΕ Οδηγών

4 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση ddoik-evr@pste.gov.gr, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Τμήμα Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100 (Πληροφορίες: 2237350718, 2237350729). Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση, το έντυπο της αίτησης με τα δικαιολογητικά : στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (www.pste.gov.gr). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 15-12-2020, (ημερομηνία ανάρτησης) έως και 21-12-2020

Share.

Comments are closed.