12 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιλίου

0

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών ή έως εννέα (9) μηνών (για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή-Ωδείο), από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου (Κάλχου 48-50, 1ος όροφος) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής) εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσης σε ημερήσια εφημερίδα.

Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα:
 2105063446 Δευτ. έως Πέμπτη 13:00 – 19:00, Παρασκευή 13:00 – 15:00 –κα Παππού Δάφνη
 2132030250 – Κωνσταντακοπούλου Αγγελική ,
 2132030259 – Παναγοπούλου Κωνσταντίνα

Από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 14:00

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α) Ανακοίνωση β) έντυπο αίτησης και γ) την υπεύθυνη δήλωση στον διαδικτυακό τόπο του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ (www.ilion.gr) και στο τμήμα
προσωπικού του Δήμου.

Share.

Comments are closed.