12 θέσεις ευθύνης για τον e-ΕΦΚΑ

0

To υπουργείο Εργασίας προχώρησε στην προκήρυξη πλήρωσης 12 θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).εργασ

Για την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., των Ανεξάρτητων Αρχών και των ΟΤΑ β΄ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων, εκτός της
θέσης της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την οποία το εν λόγω δικαίωμα έχουν υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής. Οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ μπορούν να  συμμετέχουν ως υποψήφιοι, ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες και ξεκινά πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, ήτοι αρχίζει από τη 19-10-2020 και
λήγει 02-11-2020.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

Share.

Comments are closed.