13 θέσεις συμβασιούχων στο Δήμο Πετρούπολης

0

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως δύο (2) μήνες, για την κάλυψη εποχικών και λοιπών περιοδικών αναγκών.

της προς πλήρωση θέσης και να μην έχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πετρούπολης (Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 78 και Κρήτης 3ος Όροφος τηλ: 210-5066955) στον αρμόδιο για την παραλαβή των αιτήσεων κ. Ζηνέλη Γεώργιο, Δευτέρα-Παρασκευή από 9 π.μ έως 13:00 μ.μ. ύστερα από ραντεβού ή με αποστολή μέσω e-mail στο recruitment@dhkepe.cosmotemail.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών είναι για το χρονικό διάστημα ΔΈΚΑ (10) ημερών, από Πέμπτη 20 /05/202 1 έως και Σάββατο 29 /05/202 1 .

Share.

Comments are closed.