131 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

0

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών σε αρχαιολογικούς χώρους εντός ορίου Λιγνιτωρυχείου της ΔΕΗ Α. Ε., στην Τοπική Κοινότητα Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

  • ΠΕ Αρχαιολόγων              25
  • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ομάδα Α)             2
  • ΤΕ Μηχανικών με εξειδίκευση στη σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων 2
  • ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων
  • Τέχνης   2
  • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών        100

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Τ.Κ. 50150 Αιανή Κοζάνης (τηλ. επικοινωνίας: 2461098801) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture. gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 24-02-2021 έως 02-03-2021.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά ενημερώνουν την υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (efakoz@culture.gr) εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Share.

Comments are closed.