144 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

0

O Δήμος Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ανακοινωνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία της πρόσληψης καιέως 05-07-2021, συνολικού αριθμού εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αναγράφονται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν εξ’ αιτίας της διάδοσης του κορωνοϊού Covid 19.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, στο πρωτόκολλο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α , Μαράσλειο Μέγαρο). Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 26-01-2021 έως και 28-01-2021 μέχρι 13:30 το μεσημέρι.

Share.

Comments are closed.