18 θέσεις εποχικών στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

0

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Θα προσληφθούν: 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΠΕ Διοικητικού, 14 ΤΕ Νοσηλευτών, 1 ΤΕ Εργοθεραπευτών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 374, ΧΑΙΔΑΡΙ – ΑΤΤΙΚΗ, Τ.Κ. 12462, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Βασιλειάδου Κορνηλίας (τηλ. επικοινωνίας: 213-2054186, 213-2054252).

Share.

Comments are closed.