18 θέσεις εργασίας στο Δήμο Δωρίδος

0

O Δήμος Δωρίδος ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις μήνες μέσα
σε συνολικό διάστημα 12 μηνών, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων , για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κωροναϊού COVID-19.

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ότι πληρούν τα γενικά προσόντα
διορισμού όπως αναφέρονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007
5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο  του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν τη υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης

Share.

Comments are closed.