2 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

0

Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινωνει τη σύναψη Σύµβασης Μίσθωσης Έργου µε δύο (2) άτοµα, για την εκτέλεση της Πράξης µε τίτλο «Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές Θάλασσας 2021-2023 του
∆ήµου Πειραιά», µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074509 στο Ε.Π. «Αττική 2014 -2020», του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της έως τη λήξη της Πράξης ήτοι 31-07-2023:

• Έναν (1) Υπεύθυνο Φυσικού & Οικονοµικού Αντικειµένου ως Συντονιστή Έργου, µε κωδικό 1.2.01.
• Ένα (1) Στέλεχος ∆ιοικητικής – Τεχνικής Υποστήριξης, µε κωδικό 1.2.02.

Share.

Comments are closed.