2 θέσεις εργασίας στη ΔΗΚΕΠΕΘΕ Ιωαννίνων

0

Η πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΠΕΘΕ Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για να εργαστούν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην
έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν
στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση τους να υποβάλλουν:
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι
πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του
Ν.3584/2007.
3. Δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα όπως αυτά
προβλέπονται και αντιστοιχούν στις αναφερόμενες ειδικότητες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι 24/2/2020 και ώρα 12:30’ μ.μ.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: diperiftheat@ioannina.gr

Share.

Comments are closed.