2 θέσεις εργασίας στο ΚΚΠ Π. Δυτικής Ελλάδας

0

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ δύο ατόμων (2) για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στα Παραρτήματα του.

1. Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του μία ή περισσότερες ειδικότητες της αυτής κατηγορίας, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα.
2. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δώδεκα (12) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της περίληψης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π. Δυτικής
Ελλάδος https://kkppde.gr .και λήγει την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00.

Share.

Comments are closed.