2 θέσεις συμβασιούχων στο Δήμο Κόνιτσας

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κόνιτσας που εδρεύει στο Δημαρχείο Κόνιτσας.

Ειδικότητες: ΠΕ Δασολόγος, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικός

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά είτε
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gramatia@konitsa.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Κόνιτσας –Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΤΚ 44100 Κόνιτσα απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού υπ΄όψιν κ.Βασιλικής Τσινασλάν (τηλ. επικοινωνίας:2655360360).

Share.

Comments are closed.