20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λαμιέων

0

Ο Δήμος Λαμιέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης (4ωρης απασχόλησης) ειδικότητας ΥΕ Σχολικών καθαριστών/στριών, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Λαμιέων, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη ταυτάριθμη αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: dikaiologitika@lamia-city.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ!: 1. Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγραφεί ως θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος η ένδειξη «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – COVID 19».
2. Θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιηθεί το συνημμένο υπόδειγμα της αίτησης. Διαφορετικά η αίτηση θεωρείται άκυρη.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Στην αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία να ταυτίζεται με αυτή από την οποία θα υποβληθεί η αίτηση και στην οποία θα επιστραφεί απάντηση με τον αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής της, που θα είναι απαραίτητος για την παρακολούθηση της πορείας της. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η οποιαδήποτε επικοινωνία με τους αιτούντες υποψηφίους θα γίνεται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από την οποία υπεβλήθη η αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρείς (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 07/09/2020. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας, δηλαδή μέχρι ώρα 24:00. Το εμπρόθεσμο υποβολής
αιτήματος κρίνεται από τη χρονοσήμανση παραλαβής του ηλεκτρονικού εισερχόμενου μηνύματος από το Δήμο Λαμιέων.

Share.

Comments are closed.