20 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

0

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021.  Θα προσληφθούν: 10 ΥΕ Τραπεζοκόμων και 10 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη στην οποία αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Ευκρινή φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Ο απαιτούμενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων

3. Σχετικά με την απόδειξη εμπειρίας: Για τα κύρια προσόντα οι υποψήφιοι που διαθέτουν τη ζητούμενη εμπειρία θα αναφέρουν μόνο τον μήνα ή τους μήνες εμπειρίας στην αίτηση για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν. Η δε δηλωθείσα εμπειρία ανά κωδικό θέσης θα επαληθεύεται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dbda.applications@gmail.com του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών εντός της ίδιας προθεσμίας.

Share.

Comments are closed.