20 θέσεις συμβασιούχων στο Δ. Βόρειας Κέρκυρας

0

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού, συνολικά 20 ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 14-04-2020 , που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας , Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν από τις 12 έως και 14-11-2019.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται πέραν των απαιτούμενων από την ανακοίνωση τίτλων σπουδών και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας και
2.Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι : α) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, β) διαθέτουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που
τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία θα προσληφθούν,γ) δεν έχουν
το κώλυμα του άρθρου 206 του Ν3584/2007 .
Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη με απαιτούμενα
δικαιολογητικά και να την αποστείλουν είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου : info@1354.syzefxis.gov.gr ή akatsarou@1372.syzefxis.gov.gr είτε με συστημένη
επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Βόρειας Κέρκυρας Δ/νση Διοικητικών Οικονομικών
& Ανάπτυξης /Τμήμα Διοικητικού /Γραφείο Ανθρωπινου Δυναμικού Αχαράβη Κέρκυρα Τ.Κ. 49081,
εντός έξι (06) ημερολογιακών ημερών από την επομένη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της
παρούσας στον διαικτυακό ισότοπο << ΔΙΑΥΓΕΙΑ >> και στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δημαρχιακού καταστήματος , δηλ. από Δευτέρα 8 /11/2021 έως και την Παρασκευή 12/11/2021.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον διαικτυακό ισότοπο << ΔΙΑΥΓΕΙΑ >> και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Αχαράβης , με πρακτικό ανάρτησης.

Share.

Comments are closed.