204 θέσεις στο Δήμο Πειραιά

0

Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά διακοσίων τεσσάρων (204) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ κατηγορίας ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 50
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ κατηγορίας ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 12
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ) 4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΡΩΘΡΟ) 4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ, ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΑΡΚ) 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 120

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ  2 ∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο ΤµήµαΠροσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Μοίρου Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250 και 56).

Share.

Comments are closed.