242 θέσεις στην ΑΑΔΕ

0

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων σαράντα δύο (242) ατόμων και διάρκεια απασχόλησης τριάντα έξι (36) μήνες για την κάλυψη αναγκών προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα για τις ανάγκες αυτής εντός του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

3 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

3 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

22 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (με πτυχίο Νομικής ή Οικονομικών)

6 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (με πτυχίο Οικονομικών)

7 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με πτυχίο Οικονομικών)

5 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (με πτυχίο Νομικής)

150 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

40 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 10 , Τ.Κ. 105 62 Τ.Θ., 101 84 – ΑΘΗΝΑ και στοιχεία παραλήπτη: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ Β΄ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021).

Share.

Comments are closed.