25 προσλήψεις για ΟΒΑ στην Πολεμική Αεροπορία

0

Προκηρύσσονται 25 θέσεις για ΟΒΑ για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία, για έως 3 χρόνια με τη δυνατότητα παράτασης 3 ακόμα χρόνων.

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Β» και τους έχει απονεμηθεί μία εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων του πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α», θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους αντίστοιχα, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Ε», έως την 03 Δεκεμβρίου 2020 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:

Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον μέχρι την 03 Δεκεμβρίου 2020 διανύεται το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Οι έφεδροι, μόνο ηλεκτρονικά απευθείας στο ΓΕΑ/Β4 (ΔΣΛ) στο email: b42.hafgs@haf.gr, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Οι Μονάδες: α. Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, άμεσα, μόνο ηλεκτρονικά μέσω ΙΡΙΔΑΣ στο ΓΕΑ/Β4, αφού επισυνάψουν πλήρες ΑΦΜ. (Δεν απαιτείται έλεγχος και θεώρηση του ΑΦΜ από την αρμόδια ΣΥ).

Υποβάλλουν την 4η Δεκεμβρίου 2020 τελική συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά έως την 03η Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Ε».

Υποβάλλουν κάθε μέρα στο ΓΕΑ/Β4 μέσω δικτύου «MIS» ως αρχείο excel ή με τηλεομοιοτυπία (αριθμ. FAX 2106592145) κατάσταση με τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά (εφόσον υπάρχουν).

Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Β» ή εμμένουν στην εκπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών, τα παραλαμβάνουν και τα υποβάλλουν στο ΓΕΑ/Β4, αφού συνταχθεί και υπογραφεί από τους υποψηφίους Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, σχετικά με την ενημέρωσή τους για την εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών ή την έλλειψη των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης «5» του Παραρτήματος «Ε».

Το ΓΕΑ/Β4 θα εκδώσει, μετά την ολοκλήρωση παραλαβής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, πίνακα απορριπτέων υποψηφίων για όσους υποψήφιους δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Β» καθώς και των υποψηφίων που οι αιτήσεις του είναι πέρα των χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 2 της παρούσας.

Ο πίνακας απορριπτέων, μετά την κύρωσή του από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (www.haf.gr), μέσω της οποίας μπορούν να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι με δική τους ευθύνη. 5. Οι έφεδροι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος «B» καθώς και ένα ποσοστό έως 20% από τους υπεράριθμους, σε περίπτωση ύπαρξης υπεράριθμων, θα ενημερωθούν με δική τους ευθύνη από την επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (www.haf.gr) σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της εξέτασης της σωματικής τους ικανότητας στην πλησιέστερη του τόπου διαμονής τους Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους εφέδρους που διαμένουν στο νομό Αττικής, οι οποίοι εξετάζονται από την Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή, σε εκτέλεση του άρθρου 3 παρ. 2γ του (γ) σχετικού.

Η ανακατάταξη ή επανακατάταξη των επιτυχόντων οπλιτών και εφέδρων θα εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Με την ίδια απόφαση θα καθορισθεί η ημερομηνία και η Μονάδα της ανακατάταξης ή επανακατάταξης, όπως παρακάτω: Ειδικότερα:

Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ημερομηνία που θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας. Σε περίπτωση που επιτυχόντες οπλίτες απολυθούν πριν την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, η επανακατάταξή τους γίνεται την καθοριζόμενη ημερομηνία επανακατάταξης εφέδρων και, εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό, γίνεται κατά τις ημερομηνίες της επόμενης Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) – 3 – β.

Οι έφεδροι επανακατατάσσονται την ημερομηνία που καθορίζεται με την ως άνω απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Η καθορισθείσα ημερομηνία επανακατάταξης των εφέδρων παρατείνεται κατά πέντε (5) ημέρες, εφόσον διαπιστωθούν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας επανακατάταξης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν.3421/2005 (Α’ 302).

Σε περίπτωση διακοπής της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους για οποιοδήποτε λόγο, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται για την απόλυση των οπλιτών που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.

Οι Μονάδες κατά την ημερομηνία ανακατάταξης των οπλιτών ή επανακατάταξης των εφέδρων (και όχι πριν) να αποστείλουν ηλεκτρονικό αρχείο καταταγέντων ή επανακαταταγέντων σε μορφή excel στο ΓΕΑ/Β1-Β3-Β4, ΟΛΚΑ και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, στο οποίο θα αναγράφεται το επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ο αριθμός Στρατολογικής Υπηρεσίας, ο Στρατιωτικός Αριθμός (ΣΑ) και η Κλάση (σε τρία ξεχωριστά πεδία), o βαθμός και η ημερομηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξης κάθε οπλίτη ή εφέδρου.

Το ΓΕΑ/Β4 να ενημερώσει συγκεντρωτικά το Μ/Κ Στρατολογίας για τις μεταβολές ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους.

Οποιαδήποτε άλλη μεταβολή (όπως διακοπή –λήξη-παράταση ανακατάταξης ή επανακατάξης κ.λ.π) να αναφέρεται άμεσα στις ανωτέρω Υπηρεσίες (ΓΕΑ/Β1-Β3-Β4, ΟΛΚΑ αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία).

Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, μετά την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, παρακολουθούνται από το ΓΕΑ/Β1.

Οι μη επιλεγέντες για ανακατάταξη ή επανακατάταξη υποψήφιοι μπορούν κατόπιν αίτησής τους, να παραλάβουν τα δικαιολογητικά, τα οποία κατέθεσαν για την συμμετοχή τους στη διαδικασία της ανακατάταξης ή επανακατάταξης. Τα δικαιολογητικά όλων των υποψηφίων θα καταστρέφονται μετά την παρέλευση έξι (6) ετών.

Δικαιολογητικά δύνανται να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προσόντα του Παραρτήματος «Β», αλλά επιθυμούν να ανακαταταγούν ή επανακαταταγούν για διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών.

Σε περίπτωση ύπαρξης υπεράριθμων, το ΓΕΑ/Β4 (ΔΣΛ) θα εκδώσει σχετικό πίνακα υπεράριθμων, ο οποίος μετά την κύρωσή του από κ. ΥΕΘΑ, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.haf.gr), προς ενημέρωση των υποψηφίων, με δική τους ευθύνη. Είναι δυνατόν οι προαναφερόμενοι υπεράριθμοι να ανακαταταγούν ή επανακαταταγούν εφόσον κατά το έτος 2020 και μόνο κατά το έτος αυτό, προκύψουν απολύσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης.

Share.

Comments are closed.