25 θέσεις συμβασιούχων στην Π. Αττικής

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Αττικής (ΚΚΠΠΑ).

Η αίτηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αν. Τσόχα 5, Τ.Κ. 115 21 Αθήνα, (απευθύνοντάς την στη Γραμματεία και με την επισήμανση: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΚΠΠΑ). ή ηλεκτρονικά, στην ηλ. Διεύθυνση dilosi@0280.syzefxis.gov.gr

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2031034 και 213-2031035

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της ΑνακοίνωσηςΠρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π. Αττικής https://www.kkppa.gr, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στα Παραρτήματα Χρονίως Πασχόντων και ΑμεΑ του Φορέα.

Share.

Comments are closed.