27 προσλήψεις σε ερευνητικούς φορείς

0
Στις 18 Ιουνίου ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τις 27 θέσεις της προκήρυξης 3Ε/2021. Θα προσληφθούν 11 άτομα για την κάλυψη αναγκών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 16 άτομα για την κάλυψη αναγκών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

  1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)
  • Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ)

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Τ.Π. με κωδ. 10001, θα απασχοληθεί στην υποστήριξη, διαχείριση, ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού και εξοπλισμού αυτόνομων οχημάτων του Ινστιτούτου Βιο-οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας κυρίως στους παρακάτω τομείς:

– Υπεύθυνος εργαστηρίου αγρο-ρομποτικής.

– Επίβλεψη και τεχνική υποστήριξη μη επανδρωμένων οχημάτων (επίγειων και εναέριων) αλλά και του λοιπού σχετικού εξοπλισμού (αισθητήρων κ.τ.λ.).

– Τεχνική υποστήριξη (συναρμολόγηση, ρύθμιση και παραμετροποίηση) νέου εξοπλισμού.

– Τεχνική υποστήριξη, συντονισμός και τήρηση των διαδικασιών ορθής λειτουργίας του ερευνητικού εξοπλισμού και υποδομών του εργαστηρίου (Σύνταξη και τήρηση εγχειριδίων ορθής λειτουργίας, εκπαίδευση επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού).

– Τεχνική υποστήριξη τμημάτων ερευνητικών έργων που άπτονται του γνωστικού του αντικειμένου.

Ο /Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Τ.Π. με κωδ. 10002, θα απασχοληθεί στην υποστήριξη, διαχείριση, συντήρηση και ανάπτυξη υπολογιστικής υποδομής και δικτύων του Ινστιτούτου Βιο-οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας στους παρακάτω τομείς:

– Υπεύθυνος εργαστηρίου αγρο-πληροφορικής.

– Παρακολούθηση, εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής του εργαστηρίου.

– Σχεδιασμός λογισμικών εφαρμογών.

– Εκπαίδευση του προσωπικού του Ινστιτούτου στη χρήση των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων, βάσεων δεδομένων και εφαρμογών διαχείρισης περιεχομένου.

– Τεχνική υποστήριξη τμημάτων ερευνητικών έργων που άπτονται του γνωστικού του αντικειμένου

  • Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.)

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Τ.Π. με κωδ. 10003, θα απασχοληθεί στην υποστήριξη εργαστηρίων και στην ένταξη τεχνολογικών λύσεων στα συστήματα μεταφορών.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Τ.Π. με κωδ. 10004, θα απασχοληθεί στην ανάπτυξη λογισμικού και συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής με έμφαση στην ανάπτυξη ευφυών και προσωποποιημένων εφαρμογών για πιλοτικά συστήματα στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας και των μεταφορών.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Τ.Π. με κωδ. 10005, θα απασχοληθεί ως χειριστής εργαστηριακού εξοπλισμού επεξεργασίας και ανάλυσης «μεγάλων» και «συμβατικών» σετ δεδομένων (big/traditional datasets), στη διαχείριση τηλεματικών εφαρμογών και δικτύων συσκευών IoT και με την ανάπτυξη εφαρμογών ευφυών συστημάτων μεταφορών και υποστήριξη υπηρεσιών έξυπνης κινητικότητας.

  • Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β.)

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Τ.Π. με κωδ. 10006, θα απασχοληθεί για την υποστήριξη, διαχείριση και ανάπτυξη της υπολογιστικής υποδομής και των δικτύων του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Τ.Π. με κωδ. 10007, θα απασχοληθεί για την υποστήριξη δραστηριοτήτων μοριακής διαγνωστικής στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών.

  • Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Τ.Π. με κωδ. 10008, θα απασχοληθεί για την υποστήριξη, συν-διαχείριση και ανάπτυξη της υπολογιστικής υποδομής και των δικτύων των Παραρτημάτων του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ).

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Τ.Π. με κωδ. 10009, θα απασχοληθεί για την υποστήριξη και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και σχεδίασης λύσεων αυτοματισμού για την υποδομή του Έξυπνου Σπιτιού στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ).

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Τ.Π. με κωδ. 10010, θα απασχοληθεί για το συντονισμό και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του εργαστηρίου προσθετικής κατασκευής, τη διεξαγωγή και τήρηση του πλάνου λειτουργίας του εργαστηρίου, τον έλεγχο, τη διασύνδεση και εγκατάσταση των εργαλειομηχανών, τον συντονισμό των διαδικασιών συντήρησης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

  • Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Τ.Π. με κωδ. 10011, θα απασχοληθεί με αρμοδιότητες: Tο συντονισμό, επίβλεψη και ανάπτυξη πρωτοκόλλων λειτουργίας εργαστηριακών μονάδων καταλυτικής πυρόλυσης κλασμάτων πετρελαίου και απενεργοποίησης καταλυτών, για την αξιολόγηση εμπορικών ή νέων καινοτόμων καταλυτικών υλικών.

  1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”)
  • Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ)

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ( Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ») είναι ερευνητικό κέντρο με μορφή Ν.Π.Δ.Δ.. Παράλληλα των ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του σε καθημερινή βάση διενεργούνται εργασίες σχετικά με ραδιενεργές πηγές και ραδιοφάρμακα, διαχείριση και φύλαξη ραδιενεργών αποβλήτων και την ασφαλή μεταφορά ραδιενεργών υλικών, πηγών και ραδιοφαρμάκων. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτών απαιτείται να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες για την αδειοδότηση τους από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Επιπλέον είναι απαραίτητο ειδικό επιστημονικό προσωπικό εξειδικευμένο στην ακτινοπροστασία για  την διασφάλιση και την εποπτεία του «Προγράμματος Ακτινοπροστασίας» που έχει θεσπίσει το Κέντρο, ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία του προσωπικού και των επαγγελματικά εκτιθέμενων από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Τ.Π. με κωδ. 10012, θα απασχοληθεί στην εκπόνηση εκθέσεων ακτινοπροστασίας και ασφάλειας για τον καθορισμό των λειτουργικών ορίων, περιοριστικών επιπέδων δόσης και συνθηκών λειτουργίας, στην εξασφάλιση ότι η εργασία με ιοντίζουσες ακτινοβολίες εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις καθορισμένων διαδικασιών ή τοπικών κανόνων, στην εποπτεία της εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης του χώρου εργασίας, στην εποπτεία εφαρμογής του προγράμματος ατομικής παρακολούθησης, στην εκτέλεση περιοδικών αξιολογήσεων της κατάστασης των αντίστοιχων συστημάτων ασφάλειας και προειδοποίησης, στη τήρηση των κατάλληλων αρχείων για όλες τις πηγές ακτινοβολίας, στην εκπόνηση μελετών θωρακίσεων και ραδιολογικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην εκπόνηση μελετών των αναμενόμενων επαγγελματικών εκθέσεων και εκθέσεων του κοινού, στην ενημέρωση των νέων εργαζομένων καταλλήλως για τους τοπικούς κανόνες και τις διαδικασίες, στη παροχή πληροφοριών και κατάρτιση των εκτιθέμενων εργαζομένων, στη παρακολούθηση του προγράμματος ατομικής δοσιμέτρησης και παρακολούθησης του χώρου εργασίας, στην υλοποίηση προγράμματος συντήρησης, δοκιμών και τακτικών ελέγχων εξοπλισμού και εν γένει συνθηκών λειτουργίας, στην ανάλυση ατυχημάτων και διαδικασιών έκτακτης ανάγκης, στην κατάρτιση σχεδίων εργασίας με ιοντίζουσες ακτινοβολίες, στην υποβολή, ιεραρχικά, αναφορών στη διοίκηση, στη συμμετοχή στους μηχανισμούς πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης σε καταστάσεις έκθεσης έκτακτης ανάγκης, στην εφαρμογή μέτρων ακτινοπροστασίας και περιγραφή διοικητικών διαδικασιών (ιδίως διαδικασιών αναφορικά με τις εγκύους ή γαλουχούσες εργαζόμενες) και στη τήρηση των διαδικασιών ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Κλάσης 7.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Τ.Π. με κωδ. 10014, θα καλύψει ανάγκες Εργαστηρίων του ΙΠΡΕΤΕΑ που δραστηριοποιούνται σε περιβαλλοντικά θέματα και διεξάγουν χημικές αναλύσεις και υπολογιστικές προσομοιώσεις στο αντικείμενο της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Τ.Π. με κωδ. 10023, θα καλύψει ανάγκες του Εργαστηρίου Διαχείρισης Ραδιενεργών Υλικών του ΙΠΡΕΤΕΑ προκειμένου να συμβάλει στην ασφαλή διαχείριση των ραδιενεργών καταλοίπων και την υποστήριξη του παροπλισμού πυρηνικών.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 28 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο Α.Σ.Ε.Π..

Share.

Comments are closed.