27 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Κοζάνης

0

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.) ΚΟΖΑΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, που εδρεύει στην Κοζάνη 2ο ΧΛΜ Κοζάνης-Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

 • 2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (για εργασίες τηλεθέρµανσης)
 • 1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • 1 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • 1 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ (για εργασίες τηλεθέρµανσης)
 • 1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
 • 2 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. ΕΡΓΩΝ
 • 2 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤEΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤEΣ
 • 2 ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (για εργασίες τηλεθέρµανσης)
 • 3 ∆Ε ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ (για εργασίες τηλεθέρµανσης)
 • 9 ∆Ε ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ
 • 1 ∆Ε Ο∆ΗΓΟΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, µαζί µε τα απαιτούµενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (ggriba@deyakoz.gr) & (ekaltapan@deyakoz.gr) , είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ΕΥΑ Κοζάνης, 2οχλµ Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Γούλκα Φωτεινής και κ. Λιάπης Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας:2461051519 ή 2461051516).

Share.

Comments are closed.