3 θέσεις εργασίας στον ΑΟΣΑΚ

0

Ο ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ανακοινώνει την πρόσληψη υδρον/κού προσωπικού συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της αρδ. περιόδου 2020-2021 στην περιοχή Δήμου Σικυωνίων (περιοχές Βασιλικού-Μουλκίου και Κιάτου)

– Η απασχόλησή τους θα είναι αντίστοιχη των χρονικών διαστημάτων της αρδ.περιόδου της περιοχής απασχόλησής τους σύμφωνα με τις τρέχουσες αρδευτικές ανάγκες και θα είναι ανά περιοχή:
– α.Βασιλικό 4 μήνες
β.Μούλκι 4 μήνες
γ.Κιάτο-Λάκκους-Αγιο Ιωάννη 2 μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι για όλες τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν ηλικία από 23 ετών έως 60 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
4. Να γνωρίζουν το κτηματολόγιο της περιοχής που θα απασχοληθούν ως υδρονομείς.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Τίτλος σπουδών
2. Πιστοποιητικό οικογεν.κατάστασης & διαμονής
Σ.Μ. / θ.π. 12-10-2007
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
4. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυν/κής ταυτότητας
5. Υπ.δήλωση σχετικά με προυπηρεσία ή γνώση του κτηματολογίου που θα
απασχοληθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της
Υπηρεσίας μας , οδός Περιάνδρου αριθ. 40 και ειδικότερα στο Γραφείο
Γραμματείας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη
ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο
ανακοινώσεων των Δήμων περιοχής δικαιοδοσίας Α.Ο.Σ.Α.Κ. και Δασαρχείου
Κορίνθου.

Share.

Comments are closed.