30 θέσεις εποχικών στο Δήμο Σιθωνίας

0

Ο Δήμος Σιθωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών. Οι θεσεις είναι: 7 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου και 23 ΥΕ Συνοδοί Απορριμματοφόρου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο  Σιθωνίας, Τ.Κ.  630 88 Νικήτη, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία υπόψιν κ. Σβούκη Ελισάβετ και κ. Μπαμπάργιου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23753/ 50100- 50101-50102 – 50117 – 50118 – 50149).  Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 5.7.2021 ημέρα Δευτέρα.

Share.

Comments are closed.