30 θέσεις στο Δήμο Ρόδου

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ως κάτωθι αναφέρεται, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

  • 6 ΥΕ Καθαριστριών εσωτερικών χώρων
  • 6 ΥΕ Εργατών πρασίνου
  • 1 ΔΕ Διοικητικού
  • 2 ΔΕ Τεχνιτών Γενικά
  • 1 ΔΕ Νοσηλευτών
  • 1 ΠΕ Κτηνιάτρων
  • 9 ΔΕ Τεχνιτών Οικοδομικών Εργασιών
  • 2 ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών
  • 1 ΔΕ Τεχνιτών Σιδήρου
  • 1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Πλ. Ελευθερίας 1 – Ρόδος) μέχρι και την 24η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη ώρα 12:00 μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekariofyllis@rhodes.gr. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της αίτησης με τον προαναφερόμενο τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τη σχετική αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ρόδου στον Δημαρχιακό Μέγαρο, Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (τηλέφωνα επικοινωνίας: 22413 61214).

Share.

Comments are closed.