33 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χαλανδρίου

0

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως τέσσερις μήνες) στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19.

  • ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 8
  • 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 8
  • 3 ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΙ 5
  • 4 ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 6
  • ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 5
  • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν , πλέον των τυπικών προσόντων όπου απαιτείται, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07, δεν έχουν καταδικαστεί , έχουν την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση της εργασίας.
Γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
Ε) Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο/ η υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) σύμφωνα με την οποία ,θα καταγράφει τα τυπικά προσόντα που διαθέτει ( όπου απαιτείται), οικογενειακή κατάσταση και εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά πριν την πρόσληψή του/της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , απευθύνοντάς την προς την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τμήμα
Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού με ηλεκτρονική μορφή στο : protokollo@halandri.gr

Share.

Comments are closed.