33 θέσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης

0

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αποζημίωση υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά τριάντα τριών (33) καθηγητών μουσικής και χορού για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης» του Δήμου Θεσσαλονίκης -και ειδικότερα για το Δημοτικό Ωδείο και την Ανωτέρα και Ερασιτεχνική Σχολή Χορού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κων/νου Καραμανλή 141, ΤΚ 54249, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης», υπόψιν Κου Μακρυγιαννάκη (για αιτήσεις μουσικών) και υπόψιν Κας Κορωναίου (για αιτήσεις σχετικές με τη Σχολή Χορού). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 311600.

Share.

Comments are closed.