34 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πυλαίας –Χορτιάτη

0

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου, του Παραρτήµατος αυτού και των Κέντρων Πολιτισµού του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2020-2021, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τριάντα τεσσάρων (34) ατόµων καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού διάρκειας οκτώ (08) µηνών και εννέα µηνών (09) για τις αναγνωρισµένες σχολές.

Οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά και µόνο µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email της ΚΕΠΑΠ kepap@pilea-hortiatis.gr , είτε αυτοπροσώπως µέσω ραντεβού έως τη λήξη της προθεσµίας µαζί µε τα ζητούµενα δικαιολογητικά, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη εργάσιµη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της παρούσας, ήτοι από 09.11.2020 έως και 18.11.2020 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Αθλητισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Πυλαίας –Χορτιάτη (∆ιεύθυνση Απ. Σαµανίδη 21, ∆ηµαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία Κ.Ε.Π.Α.Π., τηλ. 2313 301099 & 2313 301013), τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες: 09.00-14.00. Η ηλεκτρονική αίτηση των υποψηφίων θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά αποκλειστικά µε την µορφή PDF αρχείου, και δεν γίνονται δεκτά συµπληρωµατικά email . Στις περιπτώσεις που τα αρχεία λόγω όγκου δεν µπορούν να σταλούν µε email θα πρέπει να σταλούν αποκλειστικά µε wetransfer.

Share.

Comments are closed.