36 θέσεις στο Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων

0

Το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 36 άτομα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ανακοίνωση, και στα Ειδικά Παραρτήματα (Α1) Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «31-08-2021» και (Α2) Απόδειξη Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «07-12-2020», καθώς επίσης στο έντυπο της αίτησης μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Υ.Α.Δ.Α. (www.kyada-athens.gr), στο Δήμο Αθηναίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση ([http://www.cityofathens.gr) ]www.cityofathens.gr) (στην ενότητα Επιχειρήσεις – Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί).

Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1 (ΠΕ – ΤΕ) ή ΣΜΕ 2 (ΔΕ-ΥΕ) και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου seckyada@athens.gr). Να σημειωθεί ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με την Ανακοίνωση πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δε γίνονται δεκτές.

Τέλος, να διευκρινίσουμε ότι η σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου της εν λόγω Ανακοίνωσης απαιτεί την έναρξη εργασιών στην Εφορία (ως ελεύθερος επαγγελματίας με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών), ενώ το ωράριο για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης εργασίας και την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στο φορέα είναι κυλιόμενο.

Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 11/12/2021 και ώρα 00:01 έως και την Τετάρτη, 15/12/2021 και ώρα 23:59.

Share.

Comments are closed.