4 προσλήψεις στο Δ. Δίου-Ολύμπου

0

Ο ∆ήµαρχος ∆ίου-Ολύµπου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 4 ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο ∆ήµο ∆ίου – Ολύµπου (Γραφείο Προσωπικού, τηλ: 2352350159, 150 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
2.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν.3584/07.
3. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία µας).
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία µας).

Share.

Comments are closed.